مدلسازی اتصال تیر به ستون فولادی با مقاطع I شکل جان موجدار در آباکوس

Investigation Nonlinear behaviour of beam-to-column connections of corrugated web I-sections

corrugated-beam to columnارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com

Telegram Channel :@abaquscivil

مدلسازی تیر بتنی تحت پیچش و مقاومسازی شده با FRP در آباکوس

Experimental study Torsional strengthening of rectangular concrete beams using carbon fibre-reinforced polymers

concrete beam-torsionارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com

Telegram Channel : @abaquscivil

مدلسازی قاب فولادی با مهاربند همگرا و دیوار بنایی پرکننده در آباکوس

Influence of masonry infill on the seismic performance of concentrically braced frames

cbf-infill masonry-wall

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

مدلسازی اتصال فولادی جوشی-پیچی سازه های فولادی پیش ساخته در آباکوس

Static and seismic experiment for bolted-welded joint in modularized
prefabricated steel structure

bolted-welded joint

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

اتصال تیر فولادی به ستون فولادی پر شده با بتن با استفاده از بولتهای درپوش دار(Blind Bolt) در آباکوس

Blind-bolted connection to concrete-filled tubes
using modified Hollo-bolt

blind bolt

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

دیوارهای برشی فولادی به همراه قاب های فولادی سرد نورد شده در آباکوس

Shear resistance of cold-formed steel framed shear walls

cold form ssw

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil