مدلسازی قاب فولادی با مهاربند دروازه ای در آباکوس

Experimental Investigation of Steel Frames Braced with
Symmetrical Pairs of y-shaped Concentric Bracings

y-shap-bracing

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com

 Telegram Channel : @abaquscivil

مدلسازی قاب بتنی به همراه دیوار برشی فولادی در آباکوس

investigation of seismic behavior reinforced concrete fram with thin steel infill plate

concrete-fram-steel-panel

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

مدلسازی قاب بتنی به همراه دیوار برشی فولادی دارای بازشو در آباکوس

investigation of seismic behavior reinforced concrete fram with thin steel infill plate

conc-fram-panel-open

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

مدلسازی دیوار بتنی مسلح شده با ورق فولادی در نرم افزار آباکوس

Numerical study on steel reinforced high-strength concrete short-leg shear walls

steel wall reinforced

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری  m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

مدلسازی تیر پیوند قائم در سازه های فولادی با استفاده از نرم افزار آباکوس

Behavior of vertical link beam in steel structures

vertical-link

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil

دیوارهای برشی کامپوزیت با پروفیل های فولادی محصور شده در آباکوس

Theoretical and experimental study on composite steel–concrete shear walls
with vertical steel encased profiles

crcsw

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com
Telegram Channel :@abaquscivil